Dự án chương trình đào tạo trực tiếp cho các Quản lý, kỹ sư của IKEA


Dự án chương trình đào tạo trực tiếp cho các Quản lý, kỹ sư của IKEA

Phương pháp đào tạo Live-Learning chính là chìa khóa để SSPACE có thể triển khai thành công chương trình đặc biệt này với học viên ở rất nhiều tỉnh thành tại Việt Nam và quốc gia khác nhau.

Liên hệ ngay


Đây là mt chương trình đào to trc tiếp cho các Qun lý, k sư ca IKEA, rt nhiu Suppliers ti Vit Nam và quc tế. Và hơn thế chương trình đào to đặc bit này đã được IKEA Sweden s dng và đánh giá rt cao v kết qu sau đào to. Không nhng đảm bo cho công vic v sn phm IKEA, b chương trình này còn được đánh giá cht lượng kết qu thông qua h thng Chng ch quc tế t Hãng SOLIDWORKS.

Phương pháp đào to Live-Learning chính là chìa khóa để SSPACE có th trin khai thành công chương trình đặc bit này vi hc viên rt nhiu tnh thành ti Vit Nam và quc gia khác nhau.

Đã có nhiu hơn 1 khóa Training được thc hin cho IKEA. Và không dng li vic đào to, SSPACE đã tr thành PARTNERSHIP đầu tiên và duy nht ca IKEA Vit Nam trong vic Training & Mechanical Design Engineering consultants. Đây là mt s tin tưởng t phía IKEA Vit Nam giành cho SSPACE cũng như mt bước tiến quan trng cho SSPACE hoàn thin các gii pháp cho ngành sn phm ni tht.