OUTSOURCING

GIA CÔNG BẢN VẼ

3D MODELING & 2D DRAIWNG

THIẾT KẾ / TRIỂN KHAI

BẢN VẼ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỖ

solidworks

THIẾT KẾ MÁY & TRIỂN KHAI

BẢN VẼ SẢN XUẤT

PHÂN TÍCH SẢN PHẨM

SIMLATION & FLOW SIMULATION

Sim02